อัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร “รับผิดชอบต่อตนเอง”
เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร “วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน”