จุดกึ่งกลาง (1) หมายถึงศูนย์รวมความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชน

ช่องว่าง (2) หมายถึงการศึกษา ความรู้ การเติมเต็มโอกาสทางการศึกษา

รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย (3) หมายถึงการบูรณาการวิถีปัญญา และวิถีไทย

เส้นโค้งที่รองรับด้านล่าง(4) หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ