ชื่อสถานศึกษา 
 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ประเภทโรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่
101 หมู่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์  74000
โทรศัพท์  034 450 003 โทรสาร –
E – Mail :

วันที่ก่อตั้ง 

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น

อักษรย่อของโรงเรียน

 วชช.สค / SMKCC

สีประจำสถาบัน   

สีน้ำเงิน

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *