ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://iccs.thaijobjob.com

By: admin No Comments January 30, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีสาขาดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน 3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 คน 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน 5.

By: admin No Comments December 3, 2019

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

By: admin No Comments December 7, 2018

การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ง นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีเปิดงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินผล ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโดยมี ท่านผศ.ปรานี พรรณวิเชียร   ผศ.ตวงรัก นันทวิสารกุลและนางสาวสุถิรา มั่นคง เป็นคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก

วันที่ 13 พย. 2561  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่ ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรีวิไล เป็นวิทยากร ณ วัดนาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

จัดประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรวสาคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพ โดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อนุกรรมการสภาวิชาการ เพื่อทบทวนข้อมูลตัวบ่งชี้ แต่ละองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 13, 2018

การประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 “สถาบันชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัย ในการการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 “สถาบันชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

By: admin No Comments November 11, 2018