วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เข้าร่วมการแสดงกระตั้วแทงเสือ ในงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ครั้งที่2 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

By: admin No Comments December 7, 2018

การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ง นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีเปิดงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินผล ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครโดยมี ท่านผศ.ปรานี พรรณวิเชียร   ผศ.ตวงรัก นันทวิสารกุลและนางสาวสุถิรา มั่นคง เป็นคณะกรรมการ การตรวจสอบและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก

วันที่ 13 พย. 2561  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่ ผู้ที่สนใจในชุมชนวัดนาโคก  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรีวิไล เป็นวิทยากร ณ วัดนาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

By: admin No Comments November 26, 2018

จัดประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรวสาคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพ โดยกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร อนุกรรมการสภาวิชาการ เพื่อทบทวนข้อมูลตัวบ่งชี้ แต่ละองค์ประกอบ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 13, 2018

การประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 “สถาบันชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเข้าร่วมและนำเสนองานวิจัย ในการการประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1 “สถาบันชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

By: admin No Comments November 11, 2018

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 11, 2018

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครและกลุ่มงานวิชาการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments November 11, 2018

จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

By: admin No Comments October 31, 2018