By : admin August 1, 2019

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)  (ไฟล์เอกสาร)

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *