By : admin January 10, 2020

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) (ไฟล์เอกสาร)

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *