By : admin August 30, 2017

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) เพื่อใช้ในราชการจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท

เอกสารเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *