By : admin December 3, 2019

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีสาขาดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 1 คน

2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน

3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 คน

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 คน

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม คลิ๊ก

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *