By : admin October 31, 2018

วันที 30 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมลูกจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

Related Posts

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *