นางสาวพณิพิมพ์ คุ้มไกลสร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชงโค ยิ้มประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกชนิภา การประเสริฐ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายพิพัฒน์ เพริดพริ้ง

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายกันตภณ พาหุมันโต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวมณตา ศรีตระกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ บุญมี

นักวิชากาศึกษา

นายกุญลินน์ ปรีชา

นักวิชากาศึกษา

นายชานนท์ ประชุมชื่น

นักวิชากาศึกษา

นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นายเผด็จ เปล่งปลั่ง

รองผู้อำนวยการ