สมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา

เลือกสาขาวิชา

การจัดการทั่วไป
การจัดการอุตสาหกรรม
การบัญชี
การปกครองท้องถิ่น
เกษตรอินทรีย์
การพัฒนาชุมชน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาอื่น ๆ

เลือกสถานที่จัดการศึกษา

อ.เมือง ( ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย )

อ.กระทุ้งแบน ( ร.ร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ )

อ.บ้านแพ้ว ( ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎรอุปถัมภ์ )
สถานที่เรียนตามความต้องการ

ประวัตินักศึกษา


ที่อยู่ปัจจุบันอาชีพ


การศึกษา

ม.6
ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ