สมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

ประวัตินักศึกษา


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ที่อยู่สามารถติดต่อได้สาถานะภาพ

โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง

สำเร็จการศึกษาระดับ

ต่ำกว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญา
ปริญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

อาชีพ

รับราชการ
พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยราชการ
พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ
เกษตรกร , ประมง
อื่น ๆ

มีรายได้
ไม่มีรายได้

หลักสูตรที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน